Webmely coding-task checklist 2019

Responsive

Responsive trên phone, desktop, tablet

Yeu cau responsive tot chrome, firefox, IE...

Giao diện thống nhất (consistency)

Giao diện phải có sự thống nhất vè màu sắc, font, tương tác

Tốc độ load trang thấp hơn 3s (performance)